Giỏ hàng

LIÊN HỆ VỚI VOSA

Phòng Đại lý tầu

Phòng Đại lý tầu

Điện thoại: +84 2033 826008/826121

Fax: +84 2033 827268
Email: vosaqninh@vosaquangninh.com.vn

Phòng Dịch vụ hàng hải và du lịch

Phòng Dịch vụ hàng hải và du lịch

Điện thoại: +84 2033 826256

Fax: +84 2033 827268
Email: marineser@vosaquangninh.com.vn
queenhotel@vosaquangninh.com.vn
sales.travel@vosaquangninh.com.vn
op.travel@vosaquangninh.com.vn

Phòng quản lý và khai thác kho bãi

Phòng quản lý và khai thác kho bãi

Điện thoại: +84 2033 648028/640989

Fax: +84 2033 640555
Email: nvthang@vosaquangninh.com.vn
warehouse@vosaquangninh.com.vn
daphucwarehouse@vosaquangninh.com.vn

Phòng Đại lý vận tải và thuê tầu

Phòng Đại lý vận tải và thuê tầu

Điện thoại: +84 2033 823439/515305

Fax: +84 2033 823440
Email: forwarding@vosaquangninh.com.vn;
tamnt@vosaquangninh.com.vn;
logistics@vosaquangninh.com.vn

Phòng thương vụ xuất nhập khẩu

Phòng thương vụ xuất nhập khẩu

Điện thoại: +84 2033826236/828873

Fax: +84 2033824229
Email: imexport@vosaquangninh.com.vn

Phòng kỹ thuật và hạ tầng

Phòng kỹ thuật và hạ tầng

Điện thoại/Fax: +84 2033 823264

Email: kythuathatang@vosaquangninh.com.vn

Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

Điện thoai: +84 2033 826511

Email: accounting@vosaquangninh.com.vn

Phòng tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính

Điện thoại/fax: +84 2033 626656/826423

Email: lehoang@vosaquangninh.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN