Giỏ hàng
DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TẦU BIỂNDỊCH VỤ HÀNG HẢI
Điện thoại: +84 2033 826008/826121
Email: vosaqninh@vosaquangninh.com.vn
Điện thoại: +84 2033 826256
Email: marineser@vosaquangninh.com.vn 
queenhotel@vosaquangninh.com.vn 
sales.travel@vosaquangninh.com.vn 
op.travel@vosaquangninh.com.vn


DỊCH VỤ KINH DOANH KHO BÃI VÀ CHUỖI DỊCH VỤ LOGICSTICSDỊCH VỤ ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THUÊ TẦU
Điện thoại: +84 2033 648028/640989
Email: nvthang@vosaquangninh.com.vn 
warehouse@vosaquangninh.com.vn 
daphucwarehouse@vosaquangninh.com.vn
Điện thoại: +84 2033 823439/515305
Email: forwarding@vosaquangninh.com.vn; 
tamnt@vosaquangninh.com.vn; 
logistics@vosaquangninh.com.vn


KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THUÊ VĂN PHÒNGKINH DOANH KHO NGOẠI QUAN, TẠM NHẬP TÁI XUẤT VÀ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA
Điện thoại: +84 2033 826256
Email: marineser@vosaquangninh.com.vn 
queenhotel@vosaquangninh.com.vn 
sales.travel@vosaquangninh.com.vn 
op.travel@vosaquangninh.com.vn
Điện thoại: +84 2033826236/828873
Email: imexport@vosaquangninh.com.vn